Duurzame architectuur 

Ecologische stedenbouw

Groene bedrijventerreinen

 

ecologisch advies bij:

projectontwikkeling

stedenbouwkundig ontwerp

architectuur

landschapsinrichting

 

ten behoeve van:

 

Omgevingsvergunning

geen vertraging goedkeuring projectplan en vergunningverlening door inpassing in de maatschappelijke*, stedelijke en  landschappelijke omgeving

* met betrokkenen (burgers, natuur-en milieuverenigingen) komen tot een plan met draagvlak, vóór inspraakprocedures: geen vertraging in de vergunningverlening

 

Ontwerp

Ecologie

Aansluiten op bestaande ecologische waarden van het plangebied 

Creëren nieuwe mogelijkheden voor verbinden met natuurlijke terreinen in de omgeving

Aandacht voor biodiversiteit 

Cultuurhistorie

Waar mogelijk cultuurhistorisch waarden behouden, benadrukken, laten herleven

 

Beheer

Biodiversiteit

Ecologisch beheer levert een bijdrage aan het behouden en vergroten van de biodiversiteit

 

 

met aandacht voor:

Ecologische  mondiale voetafdruk (the ecological footprint)

De 3 P's (People, Planet, Profit)

Duurzaam ontwerp en duurzaam beheer

Aansluiten bij omgeving en landschap in de ruimste zin van het woord

 

want:

Groen is gezond: je beter voelen, beter presteren in een groen omgeving

Goed verblijfsklimaat verkoopt beter en zorgt voor behoud van (vastgoed) waarde 

Onderscheidend in marketing

Kansen voor waterberging 

Reductie fijnstof

Bijdrage aan doelstellingen MVO

Inpassing ecologische verbindingszones

Bijdrage aan biodiversiteit

Inpassing recreatieve mogelijkheden

Vergroting maatschappelijk draagvlak voor bedrijventerreinen

 

BREEAM

Green designs

Green buildings

Bedrijventerreinen natuurlijk!